1. Definities

 • 1.1. Onderstaande bepalingen vormen de “Algemene Voorwaarden” die van toepassing zijn op een (raam)overeenkomst die door SUPERBETON BVBA , hierna genoemd de “Opdrachtgever”, wordt gesloten.
 • 1.2. De Algemene Voorwaarden van de Aannemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 1.3. Deze algemene voorwaarden vromen met alle daaraan vastgehechte bijlagen met inbegrip van toepasselijke bouwreglementen de “Overeenkomst”.
 • 1.4. De “Verantwoordelijke” is de persoon die handelt in naam en voor rekening van de Opdrachtgever en belast is met de leiding en het toezicht op de door de Aannemer uit te voeren werken.
 • 1.5. De “Contactpersoon” is de persoon, die de Aannemer onder zijn werknemers heeft aangeduid en die door de Opdrachtgever kan aangesproken worden om onderrichtingen in verband met de uitvoering van de werken te ontvangen en te bespreken.
 • 1.6. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op “forfaitaire” werken evenals op “regiewerk” of werk aan “éénheidsprijzen”.

2. Voorwerp van overeenkomst

 • 2.1. SUPERBETON BVBA draagt binnen deze raamovereenkomst de uitvoering van bepaalde werken voor zijn klanten, hierna “Bouwheer” genoemd, op aan de Aannemer. Werken op basis van regie of éénheidsprijzen zullen als deelopdrachten gecommuniceerd worden aan de Aannemer.
 • 2.2. De Aannemer kan enkel werken uitvoeren die worden gecommuniceerd door SUPERBETON BVBA. Het uitgeven van deelopdrachten aan de Aannemer binnen de uitvoering van een bestek of contract voor de Bouwheer door SUPERBETON BVBA behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van SUPERBETON BVBA. In geen geval kan de Aannemer de volledige uitvoering van het gerelateerde bestek of contract tussen de Bouwheer en SUPERBETON BVBA opeisen. Het blijft de vrije keuze van SUPERBETON BVBA om andere Aannemers in te schakelen voor de uitvoering van desbetreffende bestek of contract.
 • 2.3. De Werken zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met deze overeenkomst, met uitsluiting van enige andere overeenkomst.
 • 2.4. De werken vallen binnen het (raam)contract voor zover de bestellingen vóór de einddatum van het raamcontract gebeuren, zelfs indien de uiteindelijke uitvoeringsdatum na de einddatum van het raamcontract vallen.
 • 2.5. Deze overeenkomst vervangt alle vroegere onderlinge, schriftelijke of stilzwijgende overeenkomsten tussen partijen.

3. Prijs

 • 3.1. De overeengekomen prijzen voor uitvoering van de werken zijn opgegeven in bijlage. Deze prijzen zullen worden betaald door SUPERBETON BVBA aan de Aannemer bij de correcte uitvoering der werken, op basis van de gecommuniceerde (deel)opdrachten. Tijdens de duurtijd van het contract, en na overleg met de Aannemer kunnen additionele prijslijsten, bestekken en uitvoeringsvoorwaarden van een Bouwheer als extra bijlage aan het contract worden opgenomen. Tenzij anders vermeld in een bijlage is er geen indexatie van de prijzen voor de (deel)opdrachten.
 • 3.2. De prijs omvat alle werken, zowel hoofd- als bijwerken die op de onderaanneming betrekking hebben. Hij omvat o.a., hun levering evenals die van de instructies en/of voorschriften voor montage en onderhoud, de leveringen en transporten franco werf gelost, alle transporten, alle stockbeheer en logistieke kosten, en de salarissen, alle desbetreffende sociale lasten, de verzekeringen, de bijdragen voor vergoedingen van wettelijke feestdagen, voor regen en vorst, voor verblijfs- en verplaatsingskosten en van alle verdere kosten, zonder dat deze opsomming als beperkend beschouwd kan worden. Hij geldt voor een eerste klasse werk uit te voeren volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de contractuele documenten en de voorwaarden van het contract.
 • 3.3. De Aannemer is verplicht uit eigen initiatief aan SUPERBETON BVBA alle documenten te vragen noodzakelijk voor de goede uitvoering van zijn werken. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen opgemaakt of aangeleverd door SUPERBETON BVBA blijven de exclusieve eigendom van SUPERBETON BVBA, beschermd door de intellectuele rechten ten gunste van SUPERBETON BVBA. De liggingsplannen nutsleidingen zijn uit wettelijk oogpunt steeds voor eigen rekening door de Aannemer zelf op te vragen via het KLIP portaal.
 • 3.4. Geen enkele prijsverhoging zal aan de Aannemer toegestaan worden voor de werken die hij zal uitvoeren buiten de wettelijke uurroosterregeling, teneinde zijn contractuele verplichtingen na te komen.
 • 3.5. Indien SUPERBETON BVBA aan de Aannemer tijdens de uitvoering, wijzigingen en/of veranderingen aan de aanvankelijk voorziene werken voorschrijft, wordt een verrekening opgesteld op basis van de eenheidsprijzen van het contract of bij gebrek hieraan op basis van vooraf gemeenschappelijk overeen te komen prijzen, welke het voorwerp zullen uitmaken van een aanhangsel aan het contract.
 • 3.6. SUPERBETON BVBA verbindt er zich toe aan de Aannemer alle documenten ter beschikking te stellen die het de Aannemer mogelijk moeten maken een gedetailleerde en definitieve prijsopgave te doen zoals plannen, lastenboeken, bijzondere randvoorwaarden, veiligheidsvoorschriften e.d.m.. Eventuele fouten of leemten in documenten worden onverwijld aan SUPERBETON BVBA gemeld, zonder dat de Aannemer deze fout of leemte kan inroepen om een prijsverhoging te eisen. Alle bijkomende leveringen en/of arbeid die SUPERBETON BVBA en/of de Bouwheer nodig achten opdat het werk zou voldoen aan de eisen gesteld in het bestek of zoals vereist door een openbaar bestuur of van overheidswege, komen volledig te zijne laste.

4. Uitvoering

 • 4.1. De Aannemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werken, waarbij rekening moet worden gehouden met de vereisten van de vermelde procedures en het bestek van de Bouwheer. SUPERBETON BVBA verbindt er zich toe de Aannemer stipt op de hoogte te brengen van deze bestek vereisten of elke wijziging hiervan.
 • 4.2. Essentieel in deze overeenkomst is de verplichting van de Aannemer om, gedurende de gehele looptijd van het contract, continu voldoende basiscapaciteit te garanderen om de deelopdrachten steeds stipt en volgens de door SUPERBETON BVBA doorgegeven uitvoeringstermijnen op te leveren
 • 4.3. De Aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de uitvoeringstermijnen van zijn werken, bepaald per deelopdracht, en doet afstand van elk mogelijk recht om uitstel van uitvoering te vragen. In geval van bewezen overmacht kan de Aannemer schriftelijk aanvragen de opleveringstermijn te op te schorten.
 • 4.4. Indien de vertraging, te wijten is aan de Aannemer, van die aard is om de uitvoeringstermijn van de algemene aanneming te beïnvloeden, zal SUPERBETON BVBA het recht hebben aan de Aannemer schadevergoedingen en intresten aan te rekenen als gevolg van zijn in gebreke zijn, alsook de boeten welke zouden ten laste gelegd worden aan SUPERBETON BVBA door de Bouwheer. De specifieke begroting van deze gebeurlijke schade zal worden aangetoond door SUPERBETON BVBA met alle middelen van recht.
 • 4.5. Anderzijds behoudt SUPERBETON BVBA zich het recht voor, door het versturen van een aangetekende brief na mondeling overleg, zich in de plaats te stellen van de Aannemer en ambtshalve op kosten en risico van laatstgenoemde, alle maatregelen te treffen voor de uitvoering van het ganse uit te voeren werk of een gedeelte daarvan in geval van vertraging of in gebreke blijven van zijnentwege, onverminderd het recht op elke andere schadevergoeding voor zover de Aannemer zich niet binnen 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven in regel stelt.
 • 4.6. De Aannemer kan zich niet beroepen op omstandigheden onafhankelijk van zijn handelswijze om zijn vertraging te verantwoorden, wanneer SUPERBETON BVBA daarover niet werd ingelicht per aangetekende brief gepost ten laatste binnen 5 (vijf) kalenderdagen nadat deze omstandigheden zich voordeden. Indien de feiten betwist worden, moeten deze door de Aannemer bewezen worden.
 • 4.7. Indien SUPERBETON BVBA de nodige materialen voor de werf op de voorziene datum niet ter beschikking kan stellen aan de Aannemer, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijdspanne van de geregistreerde vertraging. De Aannemer zal echter in geen geval hieromtrent enige schadevergoeding kunnen eisen van SUPERBETON BVBA.
 • 4.8. De Aannemer zal voor de uitvoering van de werken zoals voorzien in deze overeenkomst uitsluitend eigen personeel of eigen aangestelde inzetten, voor wie hij de volledige verantwoordelijkheid als resp. werkgever of aansteller draagt.
 • 4.9. Het is de Aannemer verboden over te gaan tot algehele of gedeeltelijke onderaanbesteding van zijn onderaanneming behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van SUPERBETON BVBA. Ingeval deze regel wordt overtreden, kan de overeenkomst door SUPERBETON BVBA worden verbroken ten laste van de Aannemer. Bovendien is de Aannemer ertoe gehouden ons te vergoeden voor alle mogelijke kosten die het gevolg zijn van de inbreuk op deze regel. Anderzijds is de Aannemer die, na vooraf uitdrukkelijk de toestemming heeft gekregen van SUPERBETON BVBA, op zijn beurt een deel van de hem toevertrouwde werken in onderaanneming geeft, ertoe gehouden op zijn beurt aan zijn eigen Aannemer de bepalingen van deze overeenkomst op te leggen.
  De sub-Aannemers moeten, in het kader van overheidsopdrachten waarop het KB uitvoering van 22 juni 2017 van toepassing is, eveneens erkend zijn en dient rekening te houden met de ketting van Aannemers volgens artikel 12/3 § 2 van KB uitvoering van 22 juni 2017.
 • 4.10. SUPERBETON BVBA kan te allen tijde, indien de bouwheer dit oplegt en dit gestaafd is, ieder niet aan de voorschriften beantwoordend werk doen stopzetten en laten herbeginnen, alle niet met de voorgeschreven kwaliteit overeenstemmende materialen weigeren en doen wegruimen zonder dat haar beslissing betwist kan worden of enige vertraging kan wettigen. hetzelfde recht kan ook worden uitgeoefend door de Bouwheer of zijn vertegenwoordigers.
 • 4.11. Het is SUPERBETON BVBA toegelaten om aan andere aannemers toelating te verlenen om gelijktijdig werken op de bouwplaats uit te voeren. De Aannemer dient in voorkomend geval zijn werken af te stemmen op deze gelijktijdige uitvoering van werken, de nodige voorzorgen te nemen en overleg te hebben met de andere aannemers teneinde één en ander te coördineren en te organiseren zodat noch de werken van de Aannemer noch die van de andere aannemers, worden gestoord, belemmerd en beschadigd of er op enige manier negatieve invloed van ondervinden.
 • 4.12. De Aannemer zal alle maatregelen en regelingen treffen, betreffende zijn werken, vereist door de gemeente- en wegenreglementen.

5. Opmetingen

 • 5.1. Behoudens tegenstrijdige schikkingen in de bijzondere voorwaarden vindt het opmeten plaats als voorzien in de (deel)opdrachten.
 • 5.2. De opmeting van de werken van de Aannemer zal tegensprekelijk worden uitgevoerd en moet goedgekeurd worden door de een Verantwoordelijke en/of de Bouwheer. Enkel de door een Verantwoordelijke en/of de Bouwheer aanvaarde hoeveelheden kunnen door de Aannemer gefactureerd worden.
 • 5.3. Wanneer het contract opgemaakt is voor vermoedelijke hoeveelheden (V.H.) wordt het totaal bedrag enkel ter inlichting vermeld. Geen enkele afwijking van de hoeveelheden hetzij in min of in meer, noch de totale afschaffing, kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. Betalingen

 • 6.1. De facturen van de Aannemer worden betaald op 60 (zestig) dagen factuurdatum. Een factuur wordt enkel aanvaard indien hij vergezeld is van een door een Verantwoordelijke ondertekende facturatiebon.
 • 6.2. Facturen worden slechts aanvaard na de volledige afwerking van een aanneming of maandelijks ingeval uitvoering in “regie” of aan “éénheidsprijs”.
 • 6.3. Indien door omstandigheden SUPERBETON BVBA het nodig acht, zal de Aannemer op het eerste verzoek van SUPERBETON BVBA een borg stellen van 10% van het factuurbedrag bij een erkende spaarinstelling of bank.

7. Garantie

 • 7.1. De leveringen en werken van de Aannemer zijn gewaarborgd tegen alle materiaalfouten en/of uitvoeringsgebreken zowel zichtbaar als verborgen, een en ander conform aan de voorschriften van het bestek.
 • 7.2. In geval van in gebreke blijven van de Aannemer om eender welke reden ook (failliet, liquidatie, gebreken…) heeft SUPERBETON BVBA het recht de onderaanneming te verbreken. De werken van de Aannemer die geweigerd werden of die het voorwerp uitmaken van voorbehoud vanwege de Bouwheer, zullen hersteld worden op kosten en risico van de Aannemer, onverminderd het recht van SUPERBETON BVBA op elke andere schadevergoeding.

8. Inspecties en keuring

 • 8.1. Voor elke uitvoering moeten het materieel en de materialen die door de Aannemer in de werken verwerkt worden, de goedkeuring ontvangen van de Bouwheer. De Aannemer die deze regeling niet zal volgen doet dit op eigen risico. De verrechtvaardigende monsters vereist voor de goedkeuring, zullen gratis door de Aannemer aan SUPERBETON BVBA geleverd worden.
 • 8.2. Het in bezit nemen, het gebruik, de afwezigheid van klachten of van voorbehoud, zowel als de volledige betaling der werken van de Aannemer mogen geenszins beschouwd worden als een stilzwijgende aanvaarding. Enkel de contractuele opleveringen zijn geldig.

9. Coördinatie

 • 9.1. Een volmaakte coördinatie wordt geëist tussen alle bouwvakken die aan de onderneming deelnemen. De Aannemer heeft de verplichting de bijeenkomsten bij te wonen die hiervoor ingericht worden. Elk verzuim gebeurt op zijn risico en hij zal hiervoor de gevolgen alleen moeten dragen. De werken van de Aannemer zullen nooit de activiteiten van de andere bouwvakken mogen belemmeren, vertragen of in het gedrang brengen.
 • 9.2. De Aannemer verbindt zich ertoe niet direct in contact te treden met de Bouwheer zonder voorafgaand akkoord van SUPERBETON BVBA. Indien in uitzonderlijk geval dergelijk direct contact toch plaats vond, zal de Aannemer onmiddellijk hierna SUPERBETON BVBA aangaande de inhoud van het contact per mail op de hoogte brengen.

10. Veiligheid & Welzijn

 • 10.1. De Aannemer is verplicht alle wettelijke, reglementaire en overeengekomen voorschriften na te leven die betrekking hebben op de veiligheid, de hygiëne en op de algemene werkvoorschriften.
  De Aannemer zal aldus instaan voor het uitvoeren van alle nodige risicoanalyses en het nemen van alle nodige preventiemaatregelen. De Aannemer zal hierbij steeds toepassing maken van de preventiebeginselen zoals voorzien in de Welzijnswet. In geval van de uitvoering van werken op hoogte en / of het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen zal de Aannemer in ieder geval een specifieke risicoanalyse uitvoeren en zal zijn preventieadviseur hierover verslag uitbrengen aan de interne preventiediensten van SUPERBETON BVBA. In geval van specifieke risico’s zal de Aannemer minstens een voorafgaandelijke toolboxmeeting organiseren.
 • 10.2. Voor de aanvang van de werken, maakt de Aannemer een veiligheidsplan & risicoanalyse over aan SUPERBETON BVBA.
 • 10.3. De Aannemer zal zijn Contactpersonen, werknemers en aangestelden informeren over:
  a. de risico’s voor het welzijn van de werknemers op de plaats van het werk;
  b. de bescherming en preventiemaatregelen en –activiteiten op de plaats van het werk;
  c. de organisatie van de eerste hulp op de plaats van het werk;
  d. de brandbestrijding en de evacuatie van personen op de plaats van het werk.
  De Aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, te doen naleven.
 • 10.4. De Aannemer is eveneens gehouden alle veiligheidsregels na te leven die op de werf door de Bouwheer zullen opgelegd worden en hij staat in voor alle gevolgen die zouden voortspruiten uit een eventuele overtreding van deze regels tot algemene ontlasting van SUPERBETON BVBA. SUPERBETON BVBA verbindt er zich toe steeds een afschrift te bezorgen aan de Aannemer van het specifieke Veiligheids- & Gezondheidsplan van de werf evenals van gebeurlijke bijkomende bijzondere veiligheidsvoorschriften die door de Opdrachtgever aan SUPERBETON BVBA worden opgelegd. Ingeval de Aannemer één of meerdere van de in dit artikel bedoelde bepalingen niet naleeft, kan de overeenkomst van onderaanneming worden verbroken ten laste van de Aannemer.
 • 10.5. De aansprakelijkheid van SUPERBETON BVBA zal in geen geval kunnen worden ingeroepen voor de ongevallen van welke aard ook, met inbegrip van die waarvan de Aannemer, de personeelsleden, de aangestelden en/of de helpers van de Aannemer het slachtoffer zouden kunnen zijn en/of voor de schade die de Aannemer, de personeelsleden, de aangestelden en/of de helpers zouden kunnen veroorzaken aan derden en/of aan hun goederen. De Aannemer staat derhalve zelf in voor dergelijke ongevallen en/of schade.
 • 10.6. Ingeval van een arbeidsongeval zullen de preventieadviseurs van beide ondernemingen samenwerken voor het opstellen van een omstandig verslag en zullen alle kosten daartoe door partijen gezamenlijk (elk voor de helft) gedragen worden.
 • 10.7. In geval van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de SUPERBETON BVBA aan de Aannemer om de uitvoering van de werken in (sub)onderaanneming te geven is de Aannemer ertoe gehouden om in zijn overeenkomst met een eventuele (sub)Aannemer dezelfde verbintenissen op te nemen inzake de naleving van de preventie- en welzijnsverplichtingen en vrijwaart hij SUPERBETON BVBA voor alle gevolgen bij niet naleving van deze verplichtingen door de (sub)Aannemer.
 • 10.8. Ingeval één der partijen haar verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft, zal de andere partij, na ingebrekestelling, overeenkomstig artikel 29 van de wet van 4 augustus 1996, alle noodzakelijke maatregelen nemen en dit op kosten van de in gebreke blijvende partij. Het contract zal eveneens kunnen worden ontbonden in het nadeel van de in gebreke blijvende partij, die verplicht zal zijn om de andere partij te vergoeden voor alle kosten die daaruit voortvloeien. Bij ernstig en dreigend gevaar is de medecontractant vrijgesteld van de in de vorige alinea bedoelde ingebrekestelling.
 • 10.9. De Aannemer verplicht zich er toe om binnen een periode van 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst dat hijzelf en/of zijn personeel, aangestelden of Aannemers een attest VCA-BAS hebben behaald.

11. Verplichtingen van de aannemer

 • 11.1. De Aannemer moet o.a.:
  a. alléén, de tucht op de bouwwerf handhaven;
  b. een wetsverzekering afsluiten met afstand van verhaal op SUPERBETON BVBA, haar aangestelden en haar andere Aannemers, alsmede op de Bouwheer, zijn vertegenwoordigers en zijn aangestelden;
  c. een burgerlijke verantwoordelijkheidsverzekering afsluiten ten overstaan van derden; SUPERBETON BVBA haar vertegenwoordigers en aangestelden als derden beschouwd zijnde, voor een bedrag dat voldoende dekking geeft voor bedoelde werken.
  d. de Aannemer zal SUPERBETON BVBA op haar aanvraag het bewijs leveren dat voornoemde verzekeringen effectief zijn aangegaan en dat de daarop betrekking hebbende premies binnen de gestelde termijn geheel zijn betaald.
 • 11.2. In overeenstemming met de voorschriften van het bestek verbindt de Aannemer er zich toe volgende documenten aan SUPERBETON BVBA over te maken op haar aanvraag:
  a. Alle inlichtingen betreffende zijn tewerkgesteld personeel.
  b. Aantekenbladen volgens de bepalingen van het lastenboek.
  c. Opleidingen en certificaten volgens de bepalingen van de bouwheer.
 • 11.3. De werken van de Aannemer zullen gecontroleerd worden door het personeel van SUPERBETON BVBA en van de Bouwheer.
 • 11.4. De Aannemer zal de bouwplaats volkomen rein houden en op eigen kosten de werkzones reinigen, met inbegrip van het wegruimen van het puin.
 • 11.5. Alle schade veroorzaakt door de aanneming van de Aannemer zal door toedoen en op kosten van laatstgenoemde onmiddellijk hersteld worden.
 • 11.6. De Aannemer vrijwaart SUPERBETON BVBA tegen alle verhaal in geval van schade wegens zijn werken, veroorzaakt aan derden.
 • 11.7. De Aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor de volmaakte bewaring van zijn werken en leveringen waarvoor hij op zijn risico verantwoordelijk blijft tot aan de oplevering ervan. Alle werktuigen, materieel, leveringen en andere van de Aannemer, verblijven op de werf op zijn risico tot de oplevering van de werken.
 • 11.8. SUPERBETON BVBA wijst iedere verantwoordelijkheid af in verband met ongevallen die zich zouden kunnen voordoen bij het gebruik van het materieel dat zij ter beschikking stelt van de Aannemer. Vooraleer hij zijn personeel de toelating geeft dit materieel te gebruiken, zal de Aannemer zich ervan vergewissen dat het ten volle beantwoord aan de voorschriften van het algemene reglement op de arbeidsbescherming.
 • 11.9. Voor al wat zijn onderaanneming betreft, stelt de Aannemer zich in de plaats van SUPERBETON BVBA ten overstaan van de Bouwheer, en vrijwaart hij SUPERBETON BVBA voor eventuele klachten of verhaal van de Bouwheer op SUPERBETON BVBA.
 • 11.10. Alle keuringsverslagen, afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, van materieel dat periodiek dient gekeurd te worden volgens de geldende wetgeving, dient op eenvoudige vraag voorgelegd te kunnen worden (bv. kranen, takels, hefwerktuigen, lasaggregaten, noodaggregaten, gasontspanners, stellingen, ladders, hijswerktuigen,…). Indien het gaat om een hijsinrichting en aanslagmaterieel, dient deze steeds op de werf aanwezig te zijn.
 • 11.11. De Aannemer en zijn personeel gebruiken enkel arbeidsmiddelen die, rekening houdend met de omstandigheden en de risico’s verbonden aan de omgeving waar de werken worden uitgevoerd, beantwoorden aan de veiligheidsvereisten van de uit te voeren werken. De arbeidsmiddelen zijn aangepast aan de gebruikers, zijn goed onderhouden en verkeren in goede staat. Zij worden enkel bediend door opgeleid en ervaren personeel.
 • 11.12. Elk ongeval dat een Aannemer overkomt, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de persoon die toezicht houdt ter plaatse of de Verantwoordelijke van de werf en schriftelijk bevestigd te worden aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van SUPERBETON BVBA.
 • 11.13. Indien de Verantwoordelijke het nodigt acht in kader van de veiligheid, neemt de Aannemer deel aan de toolboxmeetings die door SUPERBETON BVBA worden georganiseerd, dit zonder enige vorm van vergoeding bovenop de aannneming.

12. Oplevering

 • 12.1. De voorlopige oplevering van de werken van de onderaanneming geschiedt op de in het bestek van de algemene aanneming voorgeschreven wijzen en tijdstippen.
 • 12.2. Indien de Aannemer niet voldaan heeft aan al de opmerkingen i.v.m. zijn werken binnen de in het Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering gestelde termijn heeft SUPERBETON BVBA het recht deze werken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren op de kosten en verantwoordelijkheid van de Aannemer. Over het algemeen kan een indienststelling, het gebruik, het gebrek aan reclamaties, het betalen van de totaliteit van de werken van de Aannemer niet aanzien worden als een oplevering.

13. Leveringen, materieel en materialen

 • 13.1. De Aannemer zal zich bij de verantwoordelijke van de werf over de openingsuren laten inlichten. Alle leveringen op de werf moeten verplicht tijdens de openingsuren plaatsvinden. Buiten deze uren geschiedt elke levering op eigen risico van de Aannemer daar door SUPERBETON BVBA geen controle, verificatie of keuring kan gebeuren.
 • 13.2. De Aannemer blijft alléén verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal, enz. van bedoelde materialen, in de fabriek of op de bouwplaats tot de oplevering der werken.
 • 13.3. Ingeval SUPERBETON BVBA materialen of voorwerpen, eigendom van SUPERBETON BVBA toevertrouwt aan de Aannemer, bestemd om vervormd of verwerkt te worden, blijven deze onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer, op zijn risico tot de oplevering van zijn werken en dit niettegenstaande zij eigendom zijn van SUPERBETON BVBA.

14. Verwijdering van afvalmateriaal en puin

 • 14.1. Tijdens de uitvoering van het werk dient de Aannemer alle afvalmateriaal en puin welk niet langer vereist is voor de voltooiing van het werk, te verwijderen. In geval van niet-naleving van deze verplichting door de Aannemer, zal de Opdrachtgever de nodige ruimingswerken laten uitvoeren. Deze kosten worden ten laste gelegd van de Aannemer.

15. Bescherming klantenbestand

 • 15.1. Uiteraard is de Aannemer vrij om voor verscheidene opdrachtgevers werken te vervullen, en zelf een klantenbestand op te bouwen. Desalniettemin verbindt de Aannemer er zich toe niet rechtstreeks of onrechtstreeks te zullen contracteren met de bouwheer:
  a. in geval een aanvraag door de bouwheer werd gestuurd naar de Aannemer. Verder zal de Aannemer onmiddellijk hierna SUPERBETON BVBA aangaande de inhoud van de aanvraag op de hoogte brengen. De Aannemer zal verder rechtstreeks of onrechtstreeks niet ingaan op voorgenoemde aanvraag van de bouwheer.
 • 15.2. In geval van overtreding van artikel 15.1 is de Aannemer gehouden aan SUPERBETON BVBA een forfaitaire schadevergoeding te betalen van € 25.000 per inbreuk, onverminderd het recht van SUPERBETON BVBA om hogere schade te bewijzen.

16. Algemene arbeidsrechtelijke verplichtingen

 • 16.1. De Aannemer zal de opdracht volledig zelfstandig en autonoom uitvoeren. De Aannemer beslist desgevallend zelf over het aantal werknemers en / of aangestelden die hij inzet voor de uitvoering van het werk (rekening houdend met de aard en de omvang van het werk, en de planning en doelstellingen die overeengekomen werden of die door partijen wordt vastgelegd of aangepast lopende de uitvoering van de werken). De Aannemer verbindt zich er in dit opzicht toe op de werf desgevallend uitsluitend ervaren werkkrachten te gebruiken en in voldoende aantal om de hem opgedragen werken binnen de vastgestelde termijn te voltooien.
 • 16.2. SUPERBETON BVBA zal er zich absoluut van onthouden om rechtstreeks instructies te geven aan de werknemer(s) en/of aangestelde(n) van de Aannemer. De werknemer(s) of aangestelde(n) van de Aannemer zullen op geen enkel ogenblik als werknemer(s) en aangestelde(n)van SUPERBETON BVBA kunnen worden beschouwd.
 • 16.3. SUPERBETON BVBA mag de werknemer(s) en aangestelde(n) van de Aannemer aldus in ieder geval geen (rechtstreekse) bevelen, instructies en richtlijnen geven, met uitzondering van:
  a. eventuele (aanvullende en/of corrigerende) instructies tot naleving van de dwingende wettelijke voorschriften inzake veiligheid en welzijn op het werk;
  b. eventuele instructies over de algemene organisatie van de bouwplaats, zoals bepaald in een bouwplaatsreglement of in andere gelijkwaardige documenten.
 • 16.4. SUPERBETON BVBA zal zich onthouden van elke controle op de wijze van uitvoering van de opdracht. Het is SUPERBETON BVBA enkel toegelaten om de werken te controleren en de gebreken en / of de aanpassingen van de opdracht mee te delen aan de Aannemer; SUPERBETON BVBA zal zich desgevallend richten tot de verantwoordelijke van de Aannemer.
 • 16.5. Voor een goede planning en uitvoering van de werken kunnen lopende de uitvoering van de opdracht bijkomende afspraken worden gemaakt; desgevallend zullen deze afspraken steeds schriftelijk worden vastgelegd en als aanvulling van de overeenkomst gelden.
 • 16.6. Indien er meerdere personeelsleden en/of aangestelden van de Aannemer op de werf werkzaam zijn, zal de Aannemer er voor zorgen dat er op de werf steeds minstens één leidinggevende werknemer of aangestelde beschikbaar is die als verantwoordelijke functioneert en die voldoende Nederlands dan wel Frans of Engels kan lezen en spreken.
  Deze verantwoordelijke zal minstens gekwalificeerd zijn als meestergast en is voldoende bekwaam om desgevallend alle werkzaamheden en alle werknemers of aangestelden van de Aannemer te leiden. Hij zal instaan voor het geven van alle instructies die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
 • 16.7. De Aannemer bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft en zal naleven. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn Aannemers of door de derden waarop hij een beroep doet.

  De hoofdaannemer deelt aan de Aannemer mee dat de nodige inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de internetsite: http://www.werk.belgie.be (thema “sociaal overleg” > “Minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse Aannemer, thema “detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De Aannemer bevestigt de mededeling van de hoofdaannemer te hebben ontvangen met betrekking tot de internetsite waarop de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen en ziet erop toe dat ook zijn Aannemers of derden waarop hij een beroep doet kennis nemen van deze internetsite.

  Wanneer de onderaanneming wordt uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht waarop het KB van 14 januari 2013 van toepassing is , wordt de Aannemer gewezen op de naleving van de bepalingen van artikel 78 , onder meer het ter beschikking houden van de aanbestedende overheid van een dagelijks bijgewerkte lijst van het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt.

17. Aangifte van werken & elektronische aanwezigheidsregistratie

 • 17.1. Indien de opdracht werken in onroerende staat betreft, zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
 • 17.2. SUPERBETON BVBA en de Aannemer dienen de verplichtingen inzake de ‘unieke werfmelding/ aangifte van werken’ na te komen. SUPERBETON BVBA zorgt voor de elektronische werfmelding voor alle opdrachten van 5.000 euro en met één Aannemer of ongeacht het bedrag voor de opdrachten met 2 of meerdere Aannemers. De Aannemer is verplicht om SUPERBETON BVBA voorafgaandelijk schriftelijk in kennis te stellen indien zij zelf hun werk volledig of gedeeltelijk toevertrouwen aan eigen Aannemer(s) en dit voor aanvang van de werken en mits uitdrukkelijk akkoord van SUPERBETON BVBA.
 • 17.3. SUPERBETON BVBA en de Aannemer dienen de verplichtingen inzake de ‘elektronische aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven’ na te leven in geval de opdracht betrekking heeft op een werf van meer dan 500.000 EUR.
 • 17.4. Behoudens in geval partijen schriftelijke orders overeenkomen, zal de Aannemer zorgen voor de registratie van alle personeel en alle eventuele uitzendkrachten en alle aangestelden die hij inschakelt voor de uitvoering van de opdracht op de werf.
 • 17.5. SUPERBETON BVBA heeft krachtens de wettelijke regeling de mogelijkheid om de elektronische aanwezigheidsregistratie door zijn Aannemer te controleren; partijen erkennen en bevestigen voor zoveel als nodig dat deze regeling geen afbreuk doet aan voormelde afspraken inzake de aansprakelijkheid voor schade in geval van inbreuk door de Aannemer.
 • 17.6. SUPERBETON BVBA behoudt zich het recht voor om elke werknemer/interim/zelfstandige, voor wie de elektronische aanwezigheidsregistratieverplichting niet vervuld is of kan worden, de toegang tot de werf te ontzeggen.
 • 17.7. Ingeval de Aannemers een inbreuk pleegt op zijn verplichting inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie, zal hij t.o.v. SUPERBETON BVBA aansprakelijk zijn voor alle mogelijke financiële sancties en schade in hoofde van SUPERBETON BVBA, die zij desgevallend kan inhouden op elke betaling die zij aan de Aannemer verschuldigd is. SUPERBETON BVBA behoudt zich in dit opzicht bijkomend het recht voor om forfaitair 150,00 EUR per vastgestelde inbreuk per werknemer in rekening te brengen, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen of in te houden in geval de sanctie en/of de schade in hoofde van SUPERBETON BVBA groter blijkt.
 • 17.8. In geval van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SUPERBETON BVBA aan de Aannemer om de uitvoering van de werken in (sub)onderaanneming te geven zal de Aannemer in overleg met SUPERBETON BVBA al het nodige doen opdat de verplichtingen inzake de aangifte van werken en/of de elektronische aanwezigheidsregistratie nageleefd worden ; in geval van enig gebrek in deze verplichting terzake zal de Aannemer volledig aansprakelijk zijn voor elke mogelijke sanctie.

18. Verplichtingen voor buitenlandse aannemers

 • 18.1. De Aannemer verbindt er zich toe om alle arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen na te leven met betrekking tot hemzelf, zijn personeel en zijn aangestelden.
 • 18.2. De Aannemer zal er in dit opzicht voor zorgen dat hij voor de uitvoering van het werk enkel eigen werknemers inschakelt die correct sociaal verzekerd zijn.
  a. In geval van buitenlandse tewerkstelling/detachering/zelfstandigen:
  De Aannemer zal voor alle buitenlandse werknemers die naar België worden gedetacheerd alle nodige maatregelen nemen voor de voorafgaande Limosa-aanmelding van de tewerkstelling in het kader van de controle op het vrij verkeer van werknemers.
  Indien deze documenten niet in orde zijn, worden de betreffende personen niet op de werf toegelaten. Indien zij toch op de werf aanwezig zijn, dienen zij de werf onmiddellijk te verlaten. Alle eventuele hieraan verbonden boetes zullen verhaald worden op de Aannemer.
  De Aannemer zal voor alle voormelde gedetacheerde werknemers tevens een zgn. A1-formulier of detacheringsverklaring overmaken, dan wel het bewijs van onderwerping aan de Belgische Sociale Zekerheid geven.
  b. In geval van tewerkstelling van niet-EU-onderdanen
  Indien wettelijk vereist zullen voor werknemers die niet afkomstig zijn uit de EU-landen alle formaliteiten inzake arbeidskaarten, -vergunningen en met betrekking tot de toegang en het verblijf in het land van de plaats van de uitvoering van de opdracht worden nageleefd.
 • 18.3. Desgevallend bezorgt de Aannemer aan SUPERBETON BVBA voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht kopie van:
  - alle Limosa-meldingen en alle A1-formulieren zoals vermeld in (18.2.a)
  - alle arbeidsvergunningen- en kaarten en verblijfsvergunning zoals vermeld in (18.2.b)
  - de identiteitskaarten van de betrokken werknemers
  - het fiscaal attest afgeleverd in België
  - bewijs van de melding aan PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidstelsels)
 • 18.4. Desgevallend zullen de personeelsleden van de Aannemer en zijn leidinggevende werknemer of aangestelde steeds in het bezit zijn van een kopie van deze documenten. De Aannemer zal in geen geval werknemers tewerkstellen voor wie niet voldaan is aan alle voormelde verplichtingen onder artikel 16.2. a) en/of b).
 • 18.5. SUPERBETON BVBA behoudt zich het recht voor om elke werknemer, voor wie de onder artikel 16.2. a) en/of b) formaliteiten niet vervuld zijn of voor wie de kopieën van voormelde documenten niet overgelegd zijn, de toegang tot de werf te ontzeggen en de eventuele boetes die hiermee verband houden te verhalen op de Aannemer.
 • 18.6. SUPERBETON BVBA behoudt zich eveneens het recht voor om desgevallend alle wettelijke inhoudingen te doen op elke betaling die zij aan de Aannemer verschuldigd is en alle overeenstemmende doorstortingen uit te voeren waartoe zij als (hoofd)Opdrachtgever wettelijk gehouden is.
 • 18.7. De Aannemer verbindt er zich toe om het toepasselijke arbeidsrecht en in ieder geval ook alle dwingende bepalingen van het Belgisch arbeidsrecht (inzake arbeids- en loonvoorwaarden, arbeidstijden, enz.) van de plaats van het werk na te leven.
 • 18.8. In geval van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SUPERBETON BVBA aan de Aannemer om de uitvoering van de werken in (sub)onderaanneming te geven is de Aannemer ertoe gehouden om in zijn overeenkomst met een eventuele (sub)Aannemer dezelfde verbintenissen op te nemen inzake de naleving van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht en vrijwaart hij SUPERBETON BVBA voor alle gevolgen bij niet-naleving van deze verplichtingen door de Aannemer.

19. In gebreke blijven en vrijwaring

 • 19.1. In geval van overlijden, vereffening, faillissement of onbekwaam verklaring van de Aannemer, zal SUPERBETON BVBA naar eigen goeddunken kunnen kiezen, hetzij voor de ontbinding van het contract, hetzij voor zijn voortzetting door de erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordigers of de vereffenaars van de Aannemer en dat tegen de voorwaarden van het contract.
 • 19.2. Indien de Aannemer zijn conventionele of wettelijke arbeidsrechtelijke, Sociale Zekerheidsrechtelijke, fiscaalrechtelijke of andere wettelijke verplichtingen niet zou nakomen, behoudt SUPERBETON BVBA behoudt zich het recht voor om desgevallend alle wettelijke inhoudingen, doorstortingen en compensaties toe te passen op alle facturen en schuldvorderingen van de Aannemer lastens SUPERBETON BVBA. Tevens behoudt SUPERBETON BVBA zich in dit opzicht het recht voor de overeenkomst met de Aannemer te verbreken, zonder tot een opzeggingstermijn of enige vergoeding gehouden te zijn.
 • 19.3. Indien SUPERBETON BVBA sancties of schade oploopt wegens de niet naleving door de Aannemer van diens arbeidsrechtelijke, Sociale Zekerheidsrechtelijke, fiscaalrechtelijke of wettelijke andere verplichtingen , worden deze verhaald op de Aannemer. Dit kan onder andere door middel van afhouding op alle facturen en schuldvorderingen van de Aannemer lastens SUPERBETON BVBA.
 • 19.4. De Aannemer zal SUPERBETON BVBA als een goed huisvader maximaal vrijwaren tegen alle eventuele vorderingen die tegen hem zouden worden ingesteld door administraties, publieke of private (rechts)personen ten gevolge van het in gebreke blijven van de Aannemer tot naleving van zijn eigen wettelijke verplichtingen.
 • 19.5. Ingeval de Aannemer, zijn aangestelde(n) of vaste vertegenwoordiger(s) een her kwalificatie van het (zelfstandig) karakter van de samenwerking met de SUPERBETON BVBA zou(den) nastreven zal de Aannemer SUPERBETON BVBA maximaal vrijwaren en zal de Aannemer maximaal aansprakelijk zijn voor alle gevolgen van deze her kwalificatie, inclusief doch niet uitsluitend de gevolgen op fiscaalrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke en arbeidsrechtelijk vlak.

20. Betwisting- bevoegde rechtbank

 • 20.1. Het is als Aannemer verboden, in geval van betwisting, twistpunt en geschil, zijn werken voorlopig te onderbreken of een einde te stellen aan zijn contractuele verplichtingen. Dit verbod is uitdrukkelijk en zonder uitzondering.
 • 20.2. Alle betwistingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtgever.
 • 20.3. De Aannemer zal evenwel gehouden zijn tussen te komen om SUPERBETON BVBA te vrijwaren in de geschillen tussen deze laatste en de Bouwheer, welk ook de bevoegde rechtbank wezen. Indien het bijzondere lastenboek een compromissoire clausule voorziet en dat het hoofdgeding voor scheidsrechters plaats heeft, zal de Aannemer tegen SUPERBETON BVBA gebonden zijn door deze compromissoire clausule. De Aannemer aanvaardt deze scheidsrechterlijke rechtspleging zodat over de uitvrijwaringsroeping tezelfdertijd als over het hoofdgeding uitspraak zou worden gedaan.

21. Personeel

 • 21.1. Het is de Aannemer en SUPERBETON BVBA verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van zesendertig maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van SUPERBETON BVBA, de Aannemer over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, om dan prestaties voor hem te laten verrichten. De Aannemer zal tijdens dezelfde periode ook, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met geen personeel, Aannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van SUPERBETON BVBA samenwerken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken.
 • 21.2. Een uitzondering op deze gedragscode is mogelijk mits SUPERBETON BVBA/ de Aannemer hiermee vooraf schriftelijk toestemming geeft.
 • 21.3. Bij niet-naleving van artikel 21.1. stemmen partijen per inbreuk in met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan één jaar bruto vergoeding van de betrokken persoon. Deze vergoeding vormt een strafbeding in de zin van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

22. Verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation)

 • 22.1. SUPERBETON BVBA verwerkt de identiteits- en contactgegevens en data rond certificatie, zoals ontvangen door de Aannemer en die betrekking hebben op de Aannemer zelf en zijn eventuele (sub)Aannemer(s), zijn/hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/Aannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of het gerechtvaardigd belang van SUPERBETON BVBA. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID- gegevens of het Limosanummer verwerkt.

  De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

  De Aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan SUPERBETON BVBA bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan SUPERBETON BVBA overmaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de SUPERBETON BVBA en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De Aannemer bevestigt dat hij deze laatste persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken in het kader van en met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en het vervullen van wettelijke verplichtingen. De Aannemer verbindt er zich toe ook zijn eigen (sub)Aannemer(s) te verplichten de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven en hen te informeren over hun verplichtingen terzake.
  In geval van mogelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens (“datalekken” of "databreach"), zal de Aannemer onmiddellijk en uiterlijk binnen de vijf uren na kennisname SUPERBETON BVBA op de hoogte brengen van de aard van de inbreuk, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de maatregelen die voorgesteld of genomen worden om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.
  De Aannemer bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst SUPERBETON BVBA uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website van SUPERBETON BVBA.
  De Aannemer bevestigt hiervan kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.
  Wanneer de Aannemer in gebreke blijft de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens en de op haar van toepassing zijnde Data Protection Notice na te leven, is SUPERBETON BVBA gerechtigd de nodige maatregelen te nemen op kosten van de Aannemer of deze overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

23. Nietigheid

 • 23.1. De nietigheid van één der artikelen, of een deel daarvan, van deze overeenkomst tast niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van deze overeenkomst, noch van de overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.
 • 23.2. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling.
 • 23.3. Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst.

24. Verbintenis

 • 24.1. De overeenkomst werd tussen partijen intuitu personae aangegaan, het is hen dan ook niet toegestaan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord daartoe van de andere partij.
 • 24.2. Deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, bevat de enige en volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot hun respectieve rechten en plichten.
 • 24.3. Deze overeenkomst vervangt alle mondelinge en/of geschreven afspraken en akkoorden tussen partijen.